Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de meest actuele Algemene Voorwaarden van Get Interactive, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF-bestand, klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.

 

© Get Interactive

De Algemene Voorwaarden van Get Interactive

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende Get Interactive. Algemene voorwaarden ten alle tijde raadpleegbaar via de website van Get Interactive (www.getinteractive.nl).

Artikel 1 Definities

 
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Get Interactive: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Get Interactive die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Get Interactive en de Opdrachtgever.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Get Interactive voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Get Interactive en een opdrachtgever waarop Get Interactive deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Get Interactive, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Get Interactive en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. Indien Get Interactive niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Get Interactive in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 1. De door Get Interactive gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Get Interactive is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken extra kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Get Interactive daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Get Interactive anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Get Interactive niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Get Interactive zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Get Interactive het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Get Interactive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Get Interactive worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Get Interactive zijn verstrekt, heeft Get Interactive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Get Interactive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Get Interactive is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Get Interactive kenbaar behoorde te zijn.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Get Interactive de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien door Get Interactive of door Get Interactive ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Get Interactive voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Get Interactive zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Get Interactive de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Get Interactive daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Hierbij zal Get Interactive proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 1. In afwijking van lid 3 zal Get Interactive geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Get Interactive kunnen worden toegerekend.
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Get Interactive zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Get Interactive en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Get Interactive derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om de overeenkomst alsnog na te komen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Get Interactive, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 1. Indien Get Interactive met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Get Interactive niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 1. Voorts is Get Interactive gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 1. Bovendien mag Get Interactive het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Get Interactive, dat in redelijkheid niet van Get Interactive mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Get Interactive zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Get Interactive zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 1. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Get Interactive rustende verplichting ingevolge de wet; b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;c. Get Interactive alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;d.bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. Van alle bijkomende kosten zal Get Interactive tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Get Interactive aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Get Interactive op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 1. Get Interactive heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 2. Get Interactive kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 3. Get Interactive kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 1. Get Interactive heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Get Interactive geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Get Interactive totdat de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 1. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Get Interactive zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 1. Door Get Interactive geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 1. Voor het geval dat Get Interactive zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Get Interactive of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Get Interactive zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het (tijdig) nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Get Interactive in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 1. Indien Get Interactive hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. De Opdrachtgever is gehouden de verrichtte werkzaamheden op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Get Interactive gemeld te worden.
 1. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 8 dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan Get Interactive gemeld te worden.
 1. De in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Get Interactive in staat is adequaat te reageren
 1. Indien een klacht gegrond is, zal Get Interactive de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Get Interactive slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Get Interactive binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Get Interactive recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Get Interactive zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Get Interactive, zal Get Interactive in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Get Interactive extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Get Interactive het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Get Interactive bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Get Interactive ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Get Interactive kan worden gevergd.
 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Get Interactive bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Get Interactive bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Get Interactive omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Get Interactive kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Get Interactive kan worden gevergd;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;de Opdrachtgever komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 1. Indien Get Interactive de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Get Interactive niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Get Interactive op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Get Interactive de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Get Interactive geleden schade.
 1. Get Interactive behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Get Interactive aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 1. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Get Interactive het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien Get Interactive aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. Get Interactive is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Get Interactive.Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Get Interactive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 1. Indien Get Interactive aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.000,- (Zegge: duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Get Interactive in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Get Interactive aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Get Interactive te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 1. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Get Interactive vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 1. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Get Interactive of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Get Interactive voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 1. Indien opdrachtgever aan Get Interactive informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Get Interactive eveneens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. Indien Get Interactive uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Get Interactive zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Get Interactive en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Get Interactive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Get Interactive niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Get Interactive worden daaronder begrepen.
 1. Get Interactive heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Get Interactive zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 1. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Get Interactive zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 1. Voor zoveel Get Interactive ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Get Interactive gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie dan wel indien de partij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Get Interactive gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Get Interactive zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Get Interactive niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Het intellectuele eigendom van de door Get Interactive ontwikkelde software (maatwerk) en specifieke toepassingen zullen automatisch worden overgedragen aan de opdrachtgever nadat de opdrachtgever al haar verplichtingen en betalingen richting Get Interactive heeft voldaan.
 2. Get Interactive behoud zich het recht ontwikkelde software (maatwerk) en specifieke toepassingen te hergebruiken en te gebruiken als referentie / promotie van haar organisatie.

Artikel 21 Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 1. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 22 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Get Interactive, medewerkers van Get Interactive of van ondernemingen waarop Get Interactive ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Get Interactive verstrekt, zal Get Interactive zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Get Interactive handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Get Interactive zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan Get Interactive informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die Get Interactive verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. Get Interactive mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. Get Interactive mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is Get Interactive niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. Get Interactive zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Get Interactive de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 23 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Get Interactive is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Get Interactive het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Get Interactive partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te UTRECHT.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Specifieke aanvullende voorwaarden domeinregistraties

Artikel D 1 Definities

 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:a. domeinnaamautoriteit: de autoriteit die bevoegd is te beslissen over het toekennen van namen in een topleveldomain; *.nl, *.tv, *.com, *.biz, enzovoorts, waarbij voor die laatste letters ook de uitdrukking extensies wordt gebruikt.b. aanvrager: is degene die via Get Interactive de registratie van een domeinnaam aanvraagt; als die aanvraag is gehonoreerd en verwerkt in de zonefiles kan gesproken worden van domeinnaamhouder.

 

Artikel D 2 Werkingssfeer en aard voorwaarden

 1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Get Interactive, de aanvrager en de domeinnaamhouder die via Get Interactive zijn domeinnaam laat beheren. Daarnaast gelden per topleveldomain de regels en/of reglementen zoals door de domeinnaamautoriteiten zijn opgelegd. Aanvrager of houder dient beide sets te accepteren, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt. Met name de regels gesteld door domeinnaamautoriteiten dienen beschouwd te worden als voorschriften waar de aanvrager/ domeinnaamhouder aan gebonden is.

Artikel D 3 Aanvraag

 1. De aanvraag wordt in behandeling genomen als alle benodigde documenten zijn ingeleverd en overigens setup- en registratiekosten zijn voldaan. Het staat Get Interactive vrij om zonder vermelding van reden ook complete aanvragen te weigeren. Manipulatie van voorgeschreven documenten leidt beslist tot weigering.

Artikel D 4 Aanvraagperiode

 1. Gedurende de aanvraagperiode kan een andere aanvraag van een identieke naam reeds in behandeling zijn. De whois of de domeinnaamcheck biedt daarom geen zekerheid. Aansprakelijkheid van Get Interactive, een andere deelnemer waarbij de aanvraag is gedaan of de Domeinnaamautoriteiten wegens het niet tijdig registreren van een naam of het foutief registreren van de naam is geheel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor typefouten ligt bij de aanvrager.

Artikel D 5 Minimumvereisten en verantwoordelijkheden

 1. De aanvrager dient aan de technische vereisten te kunnen (blijven) voldoen.
 1. De aanvrager dient te beschikken over een functionerend admin-c e-mailadres. Get Interactive fungeert als tech-c adres. Get Interactive kan voor buitenlandse aanvragers als domicilie (admin-c) fungeren en in bepaalde landen beschikt Get Interactive ook over dergelijke domicilies. In die gevallen is de bereikbaarheid van de aanvrager een absoluut voorschrift; te allen tijde dient de aanvrager daadwerkelijk bereikbaar te zijn voor aanzeggingen met rechtsgevolg.
 1. Verhuizingen van de houder, wijziging van telefoonnummers, wisseling van contactpersoon en iedere andere relevante wijziging dient terstond aan Get Interactive te worden doorgegeven. Niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het onbruikbaar maken van de domeinnaam zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid voor Get Interactive kan ontstaan.
 1. Beslissingen over het niet vermelden van persoonsgegevens in de publieke whois-database worden door de Domeinnaamautoriteit genomen. Get Interactive kan een dergelijke opt-out begeleiden, maar op geen enkele wijze garanderen dat die aanvraag gehonoreerd wordt.
 1. Aanvrager/ houder is verplicht om iedere aanspraak van derden op een domeinnaam ogenblikkelijk te melden aan Get Interactive. Afhankelijk van de regeling van verschillende Domeinnaamautoriteiten is aanvrager/ houder gehouden om de Domeinnaamautoriteit en Get Interactive te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met die domeinnaam, zij het in arbitrage of in een procedure voor de gewone rechter. Deze vrijwaring houdt ook in dat alle uit een dergelijk geschil voortvloeiende juridische kosten van Get Interactive of de Domeinnaamautoriteit door aanvrager/ houder van de domeinnaam in geschil gedragen dienen te worden, waarbij Get Interactive en de Domeinnaamautoriteiten immer vrije advocatenkeuze houden.

Artikel D 6 Verhuizing

 1. Verhuizing van de domeinnaam naar een andere deelnemer op verzoek van de houder leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten met betrekking tot deze eerder genoemde domeinnaam van Get Interactive aan de houder, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van betalingen voor die andere diensten de opzegtermijn daarvan gehanteerd wordt. Verhuizing dient schriftelijk te geschieden met de formulieren genoemd in de algemene voorwaarden onder 6 sub a. De ontvangst van de verhuizing/opzegging wordt per e-mail bevestigd; blijft deze uit dan loopt de overeenkomst door.
 1. Als formulieren niet correct zijn ingevuld of de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kopie identiteitsbewijs en / of recent uittreksel uit het Handelsregister) wordt dit door Get Interactive eenmalig gemeld waarna de aanvraag tot verhuizing bij uitblijven van een correctie verder niet in behandeling wordt genomen. Ook dan loopt de overeenkomst door.

Artikel D 7 Opzegging

 1. Opzegging van een domeinnaam dient schriftelijk plaats te vinden met de daarvoor door de betreffende domeinnaamautoriteit voorgeschreven formulieren en dienen vergezeld te worden van de daarbij voorgeschreven papieren; een kopie van een identiteitsbewijs en/ of recent uittreksel uit het handelsregister. Opzegging leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten van Get Interactive aan de houder specifiek voor die domeinnaam, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van de betalingen voor die andere diensten de opzegtermijn daarvan gehanteerd wordt. De opzegging wordt per e-mail bevestigd; blijft deze uit dan loopt de overeenkomst door.
 1. Als formulieren niet correct zijn ingevuld wordt dit door Get Interactive eenmalig gemeld waarna de aanvraag bij uitblijven van een correctie verder niet in behandeling wordt genomen. Opzegging van de domeinnaam is gebonden aan een opzeggingstermijn welke kan afwijken van de opzeggingstermijn van andere diensten.

Specifieke aanvullende voorwaarden virtual, dedicated en colocated hosting.

Artikel E 1 Definities

 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:

a. dataverkeer is de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer binnen het netwerk uitgedrukt in GigaBytes per maand.b. bandbreedte is de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid over de verbinding wordt getransporteerd; uitgedrukt in kbit/mbit per seconde.

c. ip adressen zijn uniek uitgegeven nummers waaraan een taak, een domeinnaam of host gekoppeld kan worden.

d. U is een unit in een specifiek type rack; aantal U is de hoeveelheid units in racks.

e. uplink de verbinding van het betreffende rack via een switch naar de core router.

f. ruimte is de geconditioneerde ruimte die Get Interactive beschikbaar heeft.

g. servicecontract is de mogelijkheid om het beheer van de server op het gebied van updates, bugfixes, nieuwe serversoftware, bij Get Interactive onder te brengen.

h. backupcontract; de simpelste vorm is een restore backup waarbij de een image van de hele server gemaakt wordt, een extended backup houdt in dat ook specifieke bestanden teruggeplaatst kunnen worden.

i. server; een al dan niet virtuele eenheid waarop al dan niet veranderlijke data staat die door meerdere gebruikers tegelijkertijd geraadpleegd kan worden. In dit geval gaat het over het algemeen om webservers waarop data staat die door internetgebruikers te raadplegen is. De daarvoor gebruikte hardware moet 24 uur per dag, 7 dagen per week, kunnen functioneren.

Artikel E 2 Werkingssfeer en aard voorwaarden

 1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Get Interactive en de opdrachtgever. Zij kan zien op virtual hosting, waarbij de opdrachtgever een deel van een server huurt van Get Interactive, dedicated hosting, waarbij de opdrachtgever een zelfstandige server in de ruimte van Get Interactive huurt en colocated hosting waarbij de opdrachtgever een eigen server in de ruimte van Get Interactive plaatst en de opdrachtgever die ruimte (rackspace) huurt.

Artikel E 3 Omvang; kernbedingen op te nemen in de overeenkomst

 1. In iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en Get Interactive worden volgens een specificatie de volgende posten opgenomen en waar nodig gespecificeerd. Totstandkoming van de overeenkomst is geregeld in de algemene voorwaarden. Het gaat – maar niet uitsluitend - om:

a. de setupkosten,

b. de beschikbaar te stellen ruimte op de server (virtual hosting),

c. de hoeveelheid rackspace (dedicated & colocated) en het type daarvan,

d. de specificaties van de server (dedicated & colocated),

e. de omvang van de hoeveelheid dataverkeer per maand alsmede het tarief per eenheid voor meerverbruik (niet verbruikte data in een maand kan niet worden meegenomen naar een volgende periode),

f. de beschikbaar te stellen bandbreedte,

g. de hoeveelheid IP-adressen,

h. de mogelijkheid om op afstand te rebooten,

i. of er sprake is van een servicecontract,

j. de backupovereenkomst (bij dedicated bij voorkeur altijd),

k. of monitoring per e-mail of sms wordt overeengekomen,

l. de uurtarieven van de storingsdienst ingeval het gaat om fouten door toedoen van de opdrachtgever waarbij onderscheid gemaakt kan worden in kantooruren, avonduren of nachtelijke en/ of weekenduren,

m. de personen (in geval van colocatie) die bevoegd zijn de serverruimte te bezoeken alsmede hun personalia (waaronder geboortedata) alsmede het uurtarief voor dergelijke bezoeken,

n. of er sprake is van een gehuurde, gekochte of eigen server, en in de eerste twee gevallen de daarvoor te hanteren prijzen,

o. de verpanding van de apparatuur ingeval van colocatie,

p. de duur van de overeenkomst – indien er geen sprake is van verkoop - alsmede de wijze en het tijdstip waarop deze opgezegd kan worden,

q.waar in het voorgaande niet expliciet aangegeven: de prijs voor de dienst of het object.

Artikel E 4 Verplichtingen Get Interactive

 1. Get Interactive stelt de overeengekomen faciliteiten beschikbaar binnen de daarvoor gestelde termijnen echter zonder dat deze laatste fataal zijn. Mocht een hardwareconfiguratie niet voorhanden zijn dan zal zoveel mogelijk een vergelijkbare configuratie worden aangewend.
 2. Mocht hardware van de opdrachtgever (colocated of geleased) in het Datacenter vervangen moeten worden om een storing te verhelpen dan volgt hierover overleg.
 1. Ten aanzien van de beschikbaarheid van de dienst geldt hetgeen daarover is geregeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden. Get Interactive kan bij dedicated servers slechts instaan voor het ongestoord functioneren als er een backup-overeenkomst is gesloten.

Artikel E 5 Verplichtingen opdrachtgever

Naast het bepaalde in artikel 5 van de algemene voorwaarden geldt als aanvulling daarop:

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de data op de servers. Het in gevaar brengen van de functionaliteit van andere websites op dezelfde server (virtual hosting), andere servers, of de functionaliteit van het internet als geheel is verboden en kan leiden tot ogenblikkelijke buitenwerkingstelling van de site zonder dat daardoor de betalingsverplichting wordt opgeschort. Van een dergelijk evenement kan – in aanvulling op wat daarover al genoemd is in artikel 5 van de algemene voorwaarden - sprake zijn in gevallen van background scripts, slecht geconfigureerde forums, portals en formmailscripts, verouderde of onveilige software, een en ander geheel ter beoordeling van Get Interactive. Vóór buitenwerkingstelling wordt tenminste één waarschuwing per e-mail aan het laatst bekende e-mailadres van de opdrachtgever verzonden.
 1. Get Interactive heeft zich te richten naar aanwijzingen van derden alsmede zich te houden aan wettelijke verplichtingen. Data of programmatuur van de opdrachtgever die inbreuk maakt op andermans rechten, strafbaar is, opruiend is, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen bevat die andermans rechten kenbaar schaden zijn niet toegestaan, evenals open relay en IRC. De omschrijving is niet uitputtend; nieuwe ontwikkelingen kunnen ook onder dit verbod vallen. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Get Interactive hiervoor bedoelde data of toepassingen te verwijderen.
 1. Spam van of via servers van de opdrachtgever leidt tot ogenblikkelijke buitenwerkingstelling.

Dedicated

 1. De verhuur van dedicated servers dient bij voorkeur plaats te vinden inclusief een backupcontract. De server wordt door Get Interactive geïnstalleerd en geconfigureerd. Testperiode bedraagt 1 week; als er dan geen klachten gemeld zijn wordt de dienst als opgeleverd beschouwd. De opdrachtgever kan slechts na toestemming van Get Interactive software installeren. Support wordt slechts geleverd op de oorspronkelijke configuratie; aanpassing van software en of wachtwoorden zonder overleg, configuratieaanpassing, verandering van systeembestanden, leidt ertoe dat de kosten van support tegen de geldende tarieven worden doorbelast.

Servicecontracten colocatie

 1. Ingeval van een servicecontract is het de opdrachtgever niet toegestaan zelf te installeren; iedere crash of het onjuist functioneren na een dergelijke installatie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Herstel vindt tegen uurtarief plaats.
 1. De colocated opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het up to date en veilig houden van de serversoftware. De te plaatsen apparatuur dient geschikt te zijn om 24 uur per dag te functioneren. Bij gebruik van Windows-serversoftware dient een hardwarematige firewall geplaatst te worden. Get Interactive is gerechtigd om de configuratie te controleren en aanwijzingen te geven voor zover deze leiden tot een grotere stabiliteit of veiligheid. Als uit ontwikkelingen in de techniek, regelgeving of rechtspraak voortvloeit dat de soft- of hardware-matige configuratie dient te worden aangepast dan verleent de opdrachtgever daaraan medewerking en de kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever verpandt ingeval van colocatie de server(s) aan Get Interactive tot zekerheid voor de betalingen. De opdrachtgever dient volledig beschikkingsbevoegd te zijn ten aanzien van de apparatuur en deze niet geleased te hebben of onder eigendomsvoorbehoud verkregen. Dit pandrecht beperkt zich nadrukkelijk tot slechts de fysieke apparatuur en strekt zich nadrukkelijk niet uit tot de daarop aanwezige data of de via de apparatuur verzonden data.

Specifieke aanvullende voorwaarden webdesign.

Artikel F 1 Definities

 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:a. website het geheel van raadpleegbare webpagina’s, de afbeeldingen, de ermee samenhangende scripts, applicaties en toepassingen dat men daar over het algemeen onder begrijpt, maar niet noodzakelijkerwijs daartoe beperkt.b. inhoud de door de opdrachtgever aangeleverde tekst; content,

Artikel F 2 Werkingssfeer en aard voorwaarden

 1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Get Interactive, en de opdrachtgever tot ontwerp of onderhoud van een website.

Artikel F 3 Opdracht

 1. De opdracht wordt zo volledig mogelijk omschreven in een document waarin ook nauwkeurig staat aangegeven welke gegevens, grafisch materiaal, databases, de wijze waarop de koppelingen daarnaartoe tot stand moeten worden gebracht, wachtwoorden, loginnamen en vindplaatsen door de opdrachtgever worden aangeleverd. Is vindbaarheid bij zoekmachines gewenst dan hoort daarbij ook een lijst metatags. Daarnaast wordt in hoofdlijnen omschreven welk eindresultaat wordt beoogd en op welk moment de opdracht als voltooid wordt beschouwd. In de omschrijving wordt onder meer een nauwkeurige inschatting van de benodigde manuren gemaakt, de prijs voor het ontwerp, de te plegen aanbetalingen alsmede of er na oplevering onderhoud dient te worden gepleegd, met welke frequentie, wie daarvoor de content aanlevert alsmede de wijze waarop daarover per periode wordt afgerekend.

Artikel F 4 Uitvoering

 1. Get Interactive geeft bij aanvaarding van de opdracht globaal aan op welke termijn zij op kan leveren. Get Interactive valt – behoudens waar nadrukkelijk anders wordt overeengekomen – niet aansprakelijk te houden voor het niet tijdig opleveren van een website.
 1. Wijzigingen in het ontwerp die in de testfase naar voren komen worden schriftelijk vastgelegd en voor zover deze wijzigingen tot overschrijding van de oorspronkelijke begroting leiden welke prijs daarvoor wordt betaald. Na het signaal van Get Interactive dat de website geleverd is kan gedurende een week de opdrachtgever de website of de applicatie testen, waarna deze als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. Get Interactive zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren met de vakbekwaamheid en technische kennis die van haar verwacht mag worden.
 1. De opdrachtgever dient te beschikken over licenties van de benodigde software.

Artikel F 5 Intellectuele eigendom

 1. Het intellectuele eigendom van de door Get Interactive ontwikkelde software (maatwerk) en specifieke toepassingen zullen automatisch worden overgedragen aan de opdrachtgever nadat de opdrachtgever al haar verplichtingen en betalingen richting Get Interactive heeft voldaan.
 1. Get Interactive behoudt zich het recht ontwikkelde software (maatwerk) en specifieke toepassingen te hergebruiken en te gebruiken als referentie / promotie van haar organisatie.

Artikel F 6 Geschillen

 1. Get Interactive is gerechtigd bij niet betaling van enige overeengekomen termijn het werk terug te nemen. De opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd het materiaal te gebruiken.
 1. Bij geschillen over de vraag of aan de opdracht is voldaan wordt bij voorkeur een externe onafhankelijke deskundige ingeschakeld waarvan de voor te schieten kosten door beide partijen gelijkelijk worden gedragen. Degene die in het ongelijk wordt gesteld draagt de integrale kosten van die deskundige. Deze regeling laat de mogelijkheid van rechterlijk ingrijpen op vordering van één der partijen onverlet.
 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden (PDF-bestand) van Get Interactive te downloaden.